Page 1 - 1982
P. 1
: ^ yy,^"" ¥

uigaaf stichiing carnaual roose

'itA

© Stichting Carnaval Roosendaal

c

P R O K L A M A O S I E>ïg<.'.?r%:.:.:.:.-.-.:.:.:. ::v:::::^S^ftgS5:^::::

Beste Prallekes, Brakke, adjudant Geert. Ge zultum dees jaor We motte saome oons motto OE LAP-
Tullepetaone en Inge- nog genogt tegenkomme, mar dan in de. TUT TUM waor maoke en uitdraoge
voerde Roosendalers van funksie van rendant. De man van de aon alle begienelienge van 't carnaval.
tl. 'lil, TuUepetaonestad, cente zogezeed. D'ur komt ok ginne
n'aandre adjudant terug. Wél tweej Tot slot wul ik oe allemaol alvast be-
OE LAPTUT TUM om meej dees moe- aandre mense meej un nuuwe funksie. daanke, daddur ok wir zult zijn op de
leke tijje te zegge dattur wiral carna- momente dadur mot zijn. N'un eule
val gevierd gaot worre in ons plaatske. Da zijn de sjampetter en de palfrenier. n'oop mense emme wir un jaor aard
Om da te zégge is we! nie zo moeluk, D'un eerste is n'un zogenaamde cere- gesjouwd om d'ur un groot sukses van
mar om't te doen da's aandre koek! moniemeester en d'aandre wor Of- te maoke en da kunde't beste wardeere
chauffeur. Ons narreke Jefke, die't vo- dur oe eige dikkuls te laote zien!
Toch motte we d'ur meej zu'n alle mar rug jaor zo leutug ee gedaon, is nogal
wir leutug tegen aon gaon, en alle lap- wiedus ók wir van de partij! K'oop In dees 6e jaor van mijn Priensschap
pe uit oewen kiest trekke om de straote dadde z'allemaol leutug wult begroete, ligt de stap over d'un elleft van elf jaor
sober(?) te versieren. Da kan en da en dasse aon de feestvreugde meuge beslote. Denktur van waddur van wult
motte dus ok doen! bijdraoge. denke... mar lappen zullen wenut! De
carnavalsvierders in n'un oofdrol en
G'oefter gin lappe en gaore n'op toe te Wattur dees jaor allemaol wir op de priens, nar, sjampetter, palfrenier en
legge, mar da me zulle motte lappe zit- carnavalsrol staot kund'in deze Kwak- leden van de stichting in ondersteu-
tur dik in. Taardappelschillemeske kelkraant leeze. Daddur zelluf - net as nende bijrolie!
van Damocles hieng verleje jaor toch aanders - ok wir aon meej zult motte
al boven onze carnavaleske kop, mar werreke om d'ur 'n groot feest van te
die probleme emme w'ok wir priense- maoke zal oe wel duideluk zijn. Nou
luk t'oofd geboje! dattur al zo veul wor gezeed en ge-
schreve over slechte tijje is carnaval dé
Zo adde in dees Kwakkelkraant nog aangeweze manier om oe samen te ver-
maoke. Da kan meej ulp van alle car-
( 0 OPLAOGE 2-1 DUUZeND 0 j wel erregus kunt leze, emme we afge- navalsverenigingen, alle carnavals-
vierders én begrip van oonze vroede
lope jaor afscheid genome van onzen vaderen van oons plaatske.
   1   2   3   4   5   6