Page 4 - 1982
P. 4
KWAKKELKRANT 1982

SJAMPETTER

Een geheel nieuwe figuur doet dit jaar zijn Eééé! Witte gij 't ai?

intrede in de Roosendaalse Carnavalsviering, We zitte nou aiiéén op de Nuuwe
het is de figuur genaamd Sjampetter. IVIart en w'emme daor nog meer

Mede veroorzaakt door het wegvallen van de spulie nouw!

figuur Adjudant uit het gevolg van de Prins Adde zo in oew kaomer staot, zulle ze wel Luxe lederwaren
werd, en dat was feitelijk al geruime tijd zo, zége... oe laptettum?
het gemis gevoeld van iemand die in het Wij lappen ut aanders, want wij geven 'n
Carnavalsgebeuren kan optreden als een apart

soort ordebewaker. Geen strenge of kolderieke goej adres vor ut inrichte van oew uis!
politie-figuur maar wel iemand met gezag en
in te passen aan historische en streek-ideeën •K
die altijd al bestonden als het om orde en

bewaking gaat. interieur-adviseur NiEUWE iVIARKT 34,
ROOSENDAAL
De bedenker van het plan stond iets voor ogen henk linskens
als de „Suisse" vroeger in de kerk. Een statige,

eerbied afdwingende figuur die niet gewapend nieuwe markt 3 3
roosendaal
is, dus geen eerbied afdwingt door dat wapen,
maar door zijn figuur en aanwezigheid. Toen
het plan in de vergadering op tafel kwam moest
ook tegeljk een naam aan een dergelijke

© Stichting Carnaval Roosendaalgestalte gegeven worden.
01650-35632 SCHOEME KEPOT?

-^'^^(fSii^3<^<^<^<'/V<5^5^^^ Wij lappe

Prins Dré persoonlijk begreep haarfijn wat er ze wir

bedoeld werd, hij bedacht niet alleen de naam artstikke

van zo'n figuur maar wist dat ook fraai te

motiveren, en wel als volgt: mooi in
De achterliggende gedachte bij de keuze van

het woord ,^jampetter" ligt vooral in de functie mekaore!
die het in feite vertegenwoordigt.

Sjampetter kent als eigenlijke schrijfwijze
„cham- pêtre", dat zoveel betekent als
ordebewaarder bij een bal-champêtre. Het is de
figuur die toezicht houdt en de orde handhaaft
bij een gecostumeerd bal (in origine in de open
lucht).

Voor zover mij bekend wordt het woord
„sjampetter" in het Westbrabantse ook vooral
gebezigd voor de personen die vooraf gaat aan
processies en optochten (vgl. tambour-maitre)
en eveneens als veldwachter.

Doorbordurend op bovenstaande worden in
feite de uit te voeren taken door onze
SJAMPETTER zinvol ingevuld;

- handhaven van de orde, met name door het ^,,SU HA<»C£ s^
aankondigen van sprekers, aankondigen van
komst prins en gevolg, toezicht houden en
leiding geven aan gevolg bij het gebruik van
vervoermiddelen.

- ambtshalve ook in te vullen als assistent van L-iioenservice
het tweemanschap voor wat betreft
„soigneren tussendoor" en bescherming bij Raadhuisstraat 43 Roosendaal
bezoek door tweetal met KLEIN gevolg.

Tot zover de zeer duidelijke uitleg en visie van
onze Prins op de nieuwe functionaris die U te
zien krijgt.

Zijn naam in het burgerleven, JAN TAK. iSSefvooR PERZEN
Respektabele en statige figuur met ervaring op
het gebied van Carnaval gedurende vele jaren '01600-35666! iOOSENDAAL /fiPilv W.„AA..R„B=O^R„G„GA„R.»A.N™TIEe
zowel in Roosendaal als daarbuiten. Bekleedde
reeds in Oeteïdonk functies in de Carnaval Si^^nf^-r^.' -oe^r ! ï ^ . - » fy^', lyüO PASSAGE 4 EIGEN IMPORT
zodat hij kan zeggen over een hogeschool- TEI..016S0-33S09 ENORME VOORRADEN
opleiding te beschikken. Kleurrijk en statig zal
hij voorop lopen en een nieuw gezicht geven
aan de Tullepetaonse Carnaval.
Veel succes JAN.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9