Page 4 - 1983
P. 4
KWAKKELKRANT 1983

Kwakkelkrant 1983 Wulde
Copyright ne
' goeie
Brabants Nieuwsblad
I

oto

Niets uit deze uitgave mag of
worden verveelvoudigd en/of buske

weergegeven door middel van druk, besture,
fotokopie, of op welke andere dan motte bij
wijze ook.
Jongenelen EIOBN
VAN HET ure, da lop van zelluf
SEKRETARIAAT...
A.JONGENELENOk vrachtwagens b.v.

tot 5 ton

Even tussendoor - in deze krant, alwaar OTOVERHUUR EN Bredaoseweg 148, Roosendaol, tel. 3 46 13
de LEUT hoogtij viert - een serieus OTOANDEL * TEVENS WITTE POMP

berichtje van het secretariaat van de

Stichting Carnaval Roosendaal.

Zoals ieder jaar weer blijkt, zijn er

carnavalsverenigingen,

majorettenpeletons,

muziekgezelschappen en noem maar op,

moeilijk bereikbaar omdat er Graag weer even Uw aandacht voor het
adreswijzigingen of bestuurswisselingen Veldteken. De verkoop hiervan vormt
hebben plaatsgevonden. immers een beiangrijke basis ter bestrijding

Toch wil de Stichting Carnaval Roosendaal van de kosten verbonden aan de stedelijke
IEDER VAN U zo GOED en UITGEBREID Carnavalsviering. Ze zijn er dit jaar opnieuw
mogelijk informeren over vergaderingen en in „groot" en „klein". De grote exemplaren
andere belangrijke evenementen waarbij Uw bestemd voor de Horeca-bedrijven en de
hulp onontbeerlijk is gebleken. kleine voor iedereen die Carnaval een warm
Vandaar dat wij ALLE VERENIGINGEN hart toedraagt.

willen oproepen om mee te werken aan een zo De ontwerper van de definitieve vorm van Ut zal aswoensdag nie verkeerd -
juist mogelijk adressen-bestand. De Stichting het Veidtelis daarbij gebaat, maar ook de verenigingen de man die altijd voor liet motto zorgt;
zelf omdat zij allen over een zo volledig ,,Harrie er moet dit jaar iets in wat met
mogelijke lijst kunnen beschiken. vrouwen te maken heeft, altijd mannekes is
Uw voorlopige medewerking bestaat uit het niet meer van deze tijd". Het was toen echter
volgende: al te laat. De man van het motto loopt
immers altijd een vol jaar voor. Samen
IEDERE VERENIGING die enige relatie met vonden ze dat dat niet erg was. Er waren een
het CARNAVALSGEBEUREN heeft wordt paar klokken geschetst vanwege dat
verzocht SCHRIFTELIJK de volgende „OORDET LUIJE" en verder kon men nog
gegevens aan het SECRETARIAAT door te alle kanten uit. Jan Backx ging daar
geven: onverdroten mee voort en maakte een fraai
geheel waarin zowel de klok als de vrouw
a) naam van de vereniging.
b) contact-persoon.

c) contactadres (met postcode èn centraal staat - of hangt? Een klein beetje heselmans
telefoonnummer). frivool misschien maar wel erg carnavalesk.
d) categorie waartoe men behoort (keuze uit:

roosendaalcarnavalsvereniging / wijkvereniging /

majoretten-peloton / muziekgezelschap enz.)

© Stichting Carnaval RoosendaalHoeeerder Ubovenstaande gegevens

doorgeeft, des te sneller beschikt U zelf ook
over een complete lijst.

MWe'hopen op ieders medewerking, zodat
onderlinge contacten in de toekomst De luld-klok is met de Prinsekap bekroond LERAAR BLOEMSIERKUNST
vanwege de nieuwe Prins DRIEK II. Het Dr Brabersstraat 12 - tel. 01650 - 3 75 50
vrouwtje heeft het nieuws al gehoord, zij Eigen parkeerruimte
heeft de klok horen luiden en weet best waar langs achterzijde H G Dirckxtraat 11
de klepel hangt.

De Prinsekap is natuurlijk rooc^wit

efficiënter kunnen worden gerealiseerd. geschilderd, in de stadskleuren, maar verder
Verder verzoeken wij tevens
overheersen geel en groen. Het motto staat blaemsierkunst
in relief op de klok. Ook de kleine
adreswijzigingen etc. TUSSENDOOR
exemplaren zijn dit jaar kleurrijker geworden
eveneens aan het secretariaat te melden.

Uw gegevens worden ingewacht op: Met eindeloos geduld heeft een ploeg As Ut om baanket gaot hebbe we ut
SECRETARIAAT STICHTING CARNAVAL, vrijwilligsters en ook vrijwilligers de niet alleen hore luije, mar we weten
KORAALDIJK 71, duizenden exemplaren met de hand verdommes goed waor de klepel
4706KD ROOSENDAAL. beschilderd. Monnikenwerk om je hangt.
(Graag vermelding op envelop: adressen- Carnavalsmuts diep voor af te nemen! Onder
lijst). leiding van Commissiehoofd Henk Braks is
U bij voorbaat dankend voor de een fantastische hoop werk verzet en een
medewerking, produkt ontstaan dat mooier is dan ooit
René Bruijnincx, tevoren
waarnmend secretaris.
Wij denken dat U er goed aan doet zo'n
(ADVERTENTIE) veldteken te kopen. De prijs kan geen
bezwaar zijn en U doet er een dubbele
Oons goede zet mee. U steunt de Carnaval in Uw
taoltje stad en U bekroont en omhangt U zelf met
het mooiste veldteken wat ooit voor de
Tullepetaonse Carnaval is gemaakt.

BEDANKT en VEUL PLEZIER!

IwMMm

aangesloten bij de C.E.L.M. 5P 'dfs^^ B]
Communauté Européenne
des Langues Maternelles) voor RECEPTIES
BRUILOFTEN
maakt bekend, dat met ingang VERGADERINGEN eiix.
v a n 11-11-1982 is benoemd tot
hebben wij grote en kleine
BESCHERMHEER van het zalen tot een capaciteit van
Roosendaalse dialect d'n Oógeid
100 personen.
van TullepetaonestadPRINS
DRIEK II en dat de daarbij HOTEL MERKS

beho- Brugstraat 5 5 - 5 7 SPAAPEN
rende versierselen hem zullen Bur0. Schoonheytstraat
worden aangereikt tijdens de Aparto ingang NWE. MARKT 58, ROOSENDAAL
bijeenkomst van Oons Taoltje
•Sa i't?/Th't*r oB
van 10- 2-1983,
tevens dat met ingang van 11-11-

1982 zijn b e n o e m d tot ereleden
van Oons Taoltje oud-prinsen.

DRIEK I, JAN I, WARD I,
GUUST I en DRÉ I.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9