Page 6 - 1983
P. 6
KWAKKELKRANT 1983 4

OPZIENBAORENDE RESULTAOTE MEUBELEN
BIJ „OONS TAOLTJE"?

,ROOSENDAOLS BESTAO NIE !'

I Mar wijer as deef drie vorbeelde kwaam ie
toch nie en laot da nou nog staon, maar
(Van oonze nuuwe verslaggever, volleges bekaant iedereen viel toch wel van z'n gelèóf
XMDnze nuuwe journalistieke methode) af toenter dur een van de bezoekers gladaf
gezeed wier: „Roosendaols, da ken ik nie, da
ROOSENDAOL (Joepiejee-Leuter). Iedereen bestao nie. Ik ken alleen mar 't dialect van
^die ooit nog zal gaon praote over 't West-Braobaant".
„Roosendaols" en over 't „Roosendaolse
dialect" lööpt grote kaans op z'n mienst vor Ge zaag ze zo zitte, net of ze in d'rre nek
lomperik uitgescholle te gaon worre; gesloge waare, al die Roosendaolers. De leut
temienste, at waor is, watter uit de lèèste waar d'r zo eigenlijk al wir van af. Wierter
onderzoeke van „Oons Taoltje" naor voren is aanders nogal druk geklazzineerd, nou waaret
gekomme. net 'n dooiekotje zo stil, op eentje nao dan
want een van de deelnemers zee, naodattie 'n
Bekaant al twee jaor bestaot er in Roosendaol paor keere geslikt aar: „Roosendaols nie, wa
'n club, die z'n eige bezig 'oudt mee 't dialect neie, daor zulde nog wel achter worre komme
van Roosendaol en omstreke. De meeste gij! Ik em al'n leven al in Roosendaol gewoond
deelnemers van „Ons Taoltje", zo eet die club, en ik durf rustig te zégen ak nooit aanders
zijn opgegroeid in Roosendaol en zodoende geprot em as Roosendaols en nim mar van
worter dan ok al nie aanders geprot as van 't mijn aon dat dad'n eel aander taoltje is as da
„Roosendaols" en van: „Ja, da's echt van n'n Gastelèèr, n'n Schijvenèèr of n'n
Roosendaols orre" en „Neie, da's dürm gin Wouselèèr en adde gij zèègt van nie, dan zijn
Roosendaols orre"! en meer van da soort de gij vor mijn n'n waauwelèèr!"
uitdrukkinge.

Duidelijk dus da't nie duidelijk is wa nou wel Deze raoke opmerking kreeg nie alléén veul Bij oons vliege
en wa nou gin „Roosendaols" is. Op de Kaai bijval van de overige deelnemers, mar ok van de baankstelle
zouwe ze't zo gezeed g'ad emme en op 'n toevallige bezoeker, die b'alleve dattie veul
Kasdonk wir zo en op d'n Kortendijk wir verstaand aar van dialect, ok nog 's beschikte
eelemaol aanders. Da geldt dan nie vor alles over creativiteit en gevoel vor culturele
naotuurlijk, d'r zijn ok wel veul ontwikkelinge. 't Eenige watter aon
overeenkomste te vinne, mar wa bleft ange is mankeerde waar dattie z'n eige nie aanders as
toch eigelijk 'n gevoel van „Oe zit da nou, in 't Nederlaans verstaonbaor kon maoke.
wad'is nou Roosendaols en wa nou nie?"

Tot in lengte van daoge zouwe ze daor nog leronder vollegen 'n paor van z'n vornaomste de deur uit!
over emme kunne zeevere, waaret nie, datter opmerkinge:

op 'n gegeve moment deskundigen bijg'aold - Zoals het algemeen Nederlands ontstaan is
wiere die uitsluitsel konne gaon geve over vanuit een aantal dialecten, zo zou ook het
deze kwestie. Roosendaalse dialect.zijn uiteindelijke

Dokter Stroop begaoide n'et meteen al dur te vorm kunnen vinden binnen de Da komt omda ge
gaon stelle da binne 't gebied van de betrekkelijke verscheidenheid van dur nie veul vor
Nederlaanse Taol, NEGENTIG procent van de taalverschijnselen hier ter stede.
taolverschijnselen algemeen zijn en datter dus
— Pas wanneer men in Roosendaal in alle

nog mar TIEN procent overbleft vor typische verscheidenheid de overeenkomsten weet te oeft te iappeü

dialectverschijnselen, ok wir binne 't eele vinden, kan de eigenheid en het
Nederlaanse taolgebied. karakteristieke van bijvoorbeeld het

Van die tien procent meude dan 'n klein taalgebruik duidelijk worden en zullen de

contouren van wat is „Roosendaals" steeds KADE 72 87
gedeelte af'ouwe vor de 'Westbraobaanse"
dialectverschijnsele, dus ge kun wel naogaon, RoosendaalETTINGSTRAAT612
watter dan nog vor de Kaai en vor d'n 4703GL ROOSENDAAL
TELEFOON 01650 348!
© Stichting CarnavalKortendijk en vor Kasdonk overbleft en mee
zichtbaarder worden, d.w.z. „steeds"
eveneens in tegenstelling tot „dorps".

Affèn, vor zowijd at de mènse 't aare kunne

z'n drieje bij mekaore is da dan nog mar 'n vollege, waare ze diep onder d'n indruk en
verèkkes bietje. Toch dee Jan Stroop nog bleve ze nog tot laot op d'n aovend nao zitte
moeite om te wijze op typische voral in kaorte zonder d'r eige druk te maoke over de
Roosendaol aonwezige taolverschijnselen: vraog of 't Roosendaols nou wel of nie bestong.

Adde (naost agge), sükker (in plek van suker Duidelijk waar in ieder geval wel da
en suiker) en nie te vergete de benoaming vor Roosendaol nog eel wa t'oore zal gaon krijge
'n paorel'oen (parelhoen in 't algemeen van Oons Taoltje.
Nederlaans); gin „poele petaat" of

„poelepetaon" mar „TULLEPETAON". (A.V.K.)

SjMipellcr het woord èn op gepaste tijden het As wij ut zo ore
aankondigen van sprei^ers welke zich tot zit ut nie goed.
Beste Tullepetaonen, onze Oogeid plachten te richten, dit jaar zal
Mocht ik vorig jaar onder aanvoering van ik daarnaast tevens trachten mijn steentje bij Oonze orioges en sieraode
onze ex-Oogeid Prins Dré den Eerste mij te dragen aan de begeleiding van onze zien er wel uit om te stele,
voor het eerst in deze functie aan de nieuwe Oogeid. mar wij emme liever
carnavalsvierders voorstellen, dit jaar zal ik da ge gewoon binnekomt.
op dezelfde wijze mijn diensten aanbieden Uit de reakties van het afgelopen jaar heb ik
aan onze nieuwe Oogeid Driek den Tweede. mogen proeven dat de functie van Vergouwen b.v.
Werd er van mij het afgelopen jaar verwacht Sjampetter binnen het gehele gebeuren vrij optiek
de orde te handhaven in de ruimste zin van snel door allen is geacsepteerd. Daarvoor
ben ik ieder zeer dankbaar. Tenslotte kan Raadhuisstraat 27-29, Roosendaal.
men - in welke functie dan ook - alleen goed
functioneren, als iedereen de bereidheid
toont achter je te gaan staan.

Vanuit dat standpunt zal ik dan ook dit jaar
vooral aandacht besteden aan het
representatieve gedeelte dat de Stichting
Carnaval ons als drietal heeft opgedragen.

Met nadruk spreek ik dan ook de hoop uit,
dat U onze nieuwe Oogeid tijdens zijn vele
bezoeken in de stad, op waardige wijze zult
willen ontvangen.

Zoals de voorzitter van de Stichting al
meerdere malen heeft verkondigd, is
carnaval een spel dat alleen kan slagen als
ieder zijn rol daarin zo goed mogelijk
meespeelt.

Ik hoop van harte dat ieder die bereidheid wil
tonen het komende seizoen èn dat we samen
mogen inspelen op ons motto 'oordet iuije'.

Tot besluit wens ik ieder een leutige en
vooral Roosendaalse carnaval toe, waarbij
ieders verdraagzaamheid ten opzichte van
elkaar als basis mag dienen.

OUDOE.
Sjampetter Jan Tak.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11