Page 3 - 1992
P. 3
'•d*v^^4t't.i'vi'ti' '

KWAKKELKRAANT 1992

Neufbon weer

betaalmiddel tijdens j ^ ^ ^y^^;^^^^^

komende In deze kakelverse Kwakkelkrant komen wij als tweede in beeld. Veel
karnavalsperiode Tullepetaone hebben alle relevante informatie voor het komende karna-
val in beeld gebracht. Onze adverteerders hebben het zelfs heel letterlijk
Dinsdagmiddag 14 j a n u a r i k w a m e n de opgevat. De redaktionele informatie die wij van een aantal tullepetaone
Roosendaalse horeca-ondernemers die hebben ontvangen is via deze t.v. in beeld gebracht
lid zijn van de Koninklijke Horeca Ne-
derland en mee gaan doen aan de neut- Onze nieuwe nar Nikkel brengt zich door zijn grappige presentatie heel
bon weer bij elkaar. Daar onderteken- origineel in beeld; verder vindt u een overzicht van allerlei georgani-
den zij een notariële akte waar het seerde aktiviteiten tijdens het komende karnaval. Kortom, heel leuk om
neutbonfenomeen in geregeld wordt. te lezen en te weten.
Het zal dit jaar een rekordaantal deel-
nemers opleveren, namelijk in 44 cafés Wij wensen u dan ook veel leesplezier en natuurlijk een 'leutige' karna-
kunt u met de neutbon uw pint gaan val.
betalen. Gemak voor u en gemak voor
de kastelein. Het is nu al weer voor ne- De redaktie Redaktie 1992: v.l.n.r. Annelieke, Jan, Rianne
gende keer in successie dat de karna-
valsvierder in Roosendala op deze ma- mr\I
nier zijn pilsje kan betalen. E« ¥E:i^EMIl Rli^ïï TT T
De prijs voor de bonnen bedraagt dit
j a a r 12 voor ƒ 25,-. ^
Ook zal er dit jaar weer op de laatste
karnavalsdag een neutbonprijs van Vrijdag 14 febr. Carnavalsbal „de Spaarkas" Zeelandia 20.00 u.
duizend gulden worden uitgereikt aan 21.11 u.
die groep die zich het meest karnava- Zaterdag 15 febr. Phense Swaree Kwakelkooi (de Kring) 21.11 u.
lesk heeft gedragen tijdens het leut- 13.11 u.
feest. Voetbalballenbal Raadskelder 14.00 u.
Tijdens h e t priense-swarree op 15 fe- 15.00 u.
bruari worden de neutbonnen voor het Zondag 16 febr. Tentoonstelling STOEP Bibliotheek 20.00 u.
eerst in omloop gebracht. 20.00 u.
Roosendaal, 24 januari 1992. Kinderbal Black-Horse 20.30 u.
P.S.: Voor de agenda in schouwburg-ca- 21.11 u.
fé De Kring maandag 2 maart a.s. ge- Zeulbandfestivai Kwakkelkooi (de Kring) 13.30 u.
MASKERd Middenstandsbal. Aanvang 14.00 u.
21.00 uur. Vrijdag 21 febr. Toeternietoeavond Café de Bloemenmarkt 14.00 u.
20.00 u.
Leufige mensen „de Voorzorg" in beeld Tullepetaonse Wapen 20.00 u.
20.00 u.
Voor de carnavalsvierders wel bekend Bierbal Fatimahuis 21.00 u.
zal er dit jaar weer de neutbonprijs uit-
gereikt worden tijdens het carnaval in Opwarmblaosfestijn Raadskelder 21.00U.
Roosendaal. 21.11 u.
Deze prijs zal geschonken worden door Zaterdag 22 febr. Kinderbal Zandhazen 't Heisteeke 14.00 u.
de Roosendaalse caffeekus die deelne- 14.00 u.
men aan de neutbon. Kinderbal Fatimahuis 14.11 u.
De prijs groot: ƒ 1000,- gaat naar die 14.00 u.
groep die zich tijdens het carnaval 1992 Brakkenbal Paviljoen Vierhoeve 14.00 u.
het beste presenteert in: 14.00 u.
* camavaleskiteit Alg. Ned. Bond v. Ouderen Wijkhuis West 21.00 u.
* presentatie 20.00 u.
* zeulvermogen Scoutingbal St. Jan Clublokaal Visdonk
* toonhoogte v.a. 9.00-16.15 u.
* aammezuur Groot BSC-bal Pavil oen Vierhoeve 14.00 u.
* leutigheid 20.00 u.
* leergierigheid Blaasfestijn Speulenderwijs Big Ben 20.00 u.
* lachwekkendheid 20.00 u.
* beeldigheid „Laotbloeiers" Uitreiking 20.00 u.
Gedurende de periode van vrijdag 28 20,00 u.
februari t/m dinsdag 3 maart zullen de Zwarte Piet Tulleptaonse Wapen 20.11 u.
leden van de zeer strikt geheime com- 20.30 u.
missie neutbonprijs zich tussen het Nietouwet'uisfestijn Raadskelder 21.11 u.
feestgedruis mengen om zich ten tone-
le brengende groepkus te aanschou- Zondag 23 febr. 11e Tullepetaone Spectakel • Erato 14.00 u.
wen, waarna door een unanieme ver- 14.00 u.
kiezing de prijswinnaar op dinsdag- Kinderbal ' Fatimahuis 18.30 u.
avond bekend wordt gemaakt. 20.00 u.
Ieder groepke, klupke, bandje, koortje, Kinderplaybackbal Raadskelder 20.00 u.
balletgroepke of iets anders groter dan 20.00 u.
4 personen kan meedingen naar de Dinsdag 25 febr. Bejaarde Bal Black-Horse 21.11 u.
Neutbonprijs. Kon. Horeca Nederland © Stichting Carnaval RoosendaalWoensdag 26 febr. 20.30 u.
afd. Roosendaal reikt deze prys uit om Kinderbal 't Heisteeke 10.30 u.
het straatcaiTiaval en het zeulgebeuren Ezeltjesbal Erato na de Mis
in zijn ware doelstelling te stimuleren. 10.00 u.
De prijs wordt uitgereikt in de vorm Rac-bal Erato 13.00 u.
van een geldbedrag, om de winnende 14.00 u.
groep in de gelegenheid te stellen het Donderdag 27 febr. Cultuuravond „Vaneiges" Tullepetaonse Wapen 14.00 u.
jaar daarop wederom een waardevolle 14.00 u.
bijdrage aan het Roosendaalse carna- Vrijdag 28 febr. 22ste Carnavalsdag Mead 14.11 u.
val te leveren. 14.30 u.
Kon. Horeca Nederland afd. Roosen- t.b.v. 't Palet
daal hoopt dat het ook in 1992 vol zal 16.00-20.00 u. .
zijn van groepkes die het Tullepetaons Michel Mavobal Buurthuis Keijenburg 16.00-18.00 u.
carnaval nog lachwekkender maken. 20.00 u.
Kaaipuitenbal Concordia
Namens de commissie 18.00 u.
Neutbonprijs Glitterbal de Ram 13.00 u.
13.30 u.
Reglement Carnaval Warum draoi bal Zeelandia 14.00 u.
14.00 u.
1992 Neutbonprijs Spaarkasbal Figaro 14.00 u.

Inschrijving geschiedt door zich tijdens het car- Sjembal Eetcafé Jeminee 20.00 u.
naval 1992 in groepjes vanaf 4 personen te ma- 20.00 u.
nifesteren gedurende de periode van vrijdag 28 GON-bal 't Trefpunt 20.00 u.
februari a.s. tot en met dinsdag 3 maart a.s. tot 20.00 u.
20.00 uur. Bierbal Fatimahuis 14.00 u.
JURERING 14.30 u.
De jury wordt samengesteld en benoemd door Berenbal Raadskelder
de commissie Horeca Neutbonprijs en zal uit 20.00 u.
ïes personen bestaan. Zaterdag 29 febr. Grote Carnavalsoptocht in Tuilepetaonestad voorafge- 23.00 u.
De jury hanteert de volgende beoordelingsnor-
men: gaan door spectaculaire reclameoptocht en Schooiwagen 16,00 u.
* camavaleskiteit
* presentatie Optochtbai Figaro
* zeulvermogen
* toonhoogte Carnavalsbal Sterrebos
* aammezuur
* leutigheid Schrikkeljaorbal Zeelandia
* leergierigheid
* lachwekkendheid DST-bal de Ram
* of geinbeeldzijt
De jury overlegt op dinsdagavond om 20.00 u. Groot Zottenkappenbal De Luiten
de uitslag.
De jury stelt een juryrapport samen waarom de Schrikkelbal Raadskelder
winnende groep gewonnen heeft.
Uitslag van de jury is bindend, er kan over de Groot Straotbal Makkeluk Zat Mart
uitslag niet worden gecorrespondeerd. De pnjs
wordt uitgereikt aan de winnaars tijdens de slui- Zondag 1 mrt. H. Mis rond Carnaval St. Jan
tingsceremonie.
Gala Koffieconcert Makkeluk Zat Mart
Namens de Commissie
Neutbonprijs BSC-familiebal Paviljoen Vierhoeve

ZUNKERAL? Otobusrellie Mart

Kinderbal Figaro

Kinderbal Fatimahuis

Don Bosco gezinsbal Don Boscohuis

Groot- en kleinfestijn Raadskelder

Dikkoppenbal Concordia

Culinair Carnavals

Concert D'Ammerante Verkadehuis

Receptie 11 jaar Speulenderwijs Big Ben

In beeld bal Figaro

Confettibai m.m.v.

„de Deurzakkers" Zeelandia

IVIaandag 2 mrt. Leutmart. Mart

Sjerpenbejaardenbal de Distel

In beeld bal Figaro

Kinderbal Zottenkappen de Luiten

Kinderbal Fatimahuis

Leutmartbal Raadskelder

Groot Carnavalsbal Zeelandia

Rannmekesbal de Ram

Makkelijk Zat's avond de Moriaan

Middenstandsbal gemaskerd Theatercafé de Kring

Dinsdag 3 mrt. In beeld bal Figaro

Kiendermiddag Mart

Restjesbal Raadskelder

Restjesbal de Ram

Groot Carnavalsbal Zeelandia

Sluitingsceremonie Mart

tevens nieuw motto

Woensdag 4 mrt. „HARING HAPPEN" Figaro

•^^"
   1   2   3   4   5   6   7   8