Page 4 - 1992
P. 4
KWAKKELKRAAWT 1 9 9 2

„ZIJNK IN BEELD11

Het is goed gebruik dat het motto bekend ge- „ZUNK IN BEELD
maakt wordt bij de sluiting van het Carnaval
van het voorafgaande jaar. Had de stichting Een beter motto voor ons TuUepetaonscama-
Carnaval toen een vooruitziende blik, kan men valsfeest is er nauwelijks te bedenken. Immers
zich nu afvragen. Want uitgerekend bij de op de elfde van de elfde stonden wij voor een
start van deze leutperiode op de „ellufde van historisch moment. Ons camavalsmonument
de ellufde" ging een lang gekoesterde wens in had zijn definitieve plaats op het Tongeriop-
vervulling: de Tullepetaon - het enige echte lein gekregen en werd overgedragen aan de
Roosendaalse camavalsmonument - kreeg ein- Roosendaalse bevolking. Staand op een plek
delijk een vaste plaats in de stad. waar historie en vernieuwing elkaar treffen en
Onze Tullepetaon is nu definitief uit zijn ei goed bij elkaar aansluiten. Ik wil hier nogmaals
gekropen, maar u kent allen de lange broed- mijn dankbaarheid uitspreken jegens het be-
periode die daaraan vooraf is gegaan. Lang is stuur van de gemeente Roosendaal en Nispen
er gezocht naar geschikt nest-materiaal en de en aan allen die op welke manier dan ook heb-
beste nestelplaats. ben bijgedragen aan de totstandkoming van
onze TULLEPETAON. Ook kwam een nieu-
Het lange zoeken en wachten is uiteindelijk we nar in beeld, Anjo Jongenelis, die als nar
beloond. Hij heeft een prima plek gevonden Nikkel, samen met onze Hoogheid Prins Mart
vlak voor zijn eigen Kwakkelkooi, hartje stad. 1 en de Grootste Boer Rien dit jaar ons leut-
Een plek ook waarvan hij zich niet hoeft af te feest zullen aanvoeren. Vol vertrouwen zie ik
vragen „zijnk in beeld"? hun optreden tegemoet en wens hen veel leut
Hij heeft zich genesteld op een prima plek: en succes toe. Dank ook Boerenraad dat u met
vlak voor zijn eigen Kwakkelkooi, het klop- weinig mankracht zoveel werk heeft verzet. U
pend hart van het Roosendaalse carnaval. allen, verenigingen, kapellen en vierders wilde
ik bedanken voor het in ons gestelde vertrou-
De onthulling van dit beeld was naast een wen en voor de vele uren van voorbereiding
die nodig zijn om er dit jaar weer een „beel-
hoogtepunt ook een historisch moment. Een dig" carnavalsfeest van te maken. Ik wens u
prettige, leutige en gezonde carnavalsdagen
moment waarop het bewijs zichtbaar en tast- toe.

baar is geworden dat Carnaval in onze stad, Jan Tak
Voorzitter Stichting
hoewel nog maar 34 jaar jong, intussen stevig Carnaval Roosendaal.

is geworteld. Er zijn genoeg steden met een

langere traditie op dit punt, maar nergens

© Stichting Carnaval Roosendaalvindt men dat terug in een monument als bij
ons.
Maar, „adel verplicht", zoals men zegt. Het

betekent tegelijk dat van het Roosendaalse

HOGE BERGEN 1 - ROOSENDAAL Carnaval steeds opnieuw het nodige verwacht
zal gaan worden. De eerste proeve van be-

INDUSTRIETERREIN DE BORCHWERF kwaamheid kunt u afleggen met de komende
Carnavals-dagen.

TEL. 01650-6 91 50 De camavalvierders behoeven zich dan echt
niet af te vragen: „zijnk in beeld", want heel

Roosendaal komt kijken.

'K ZIJN IN BEELD Ik wens de Stichting Carnaval, Prins Mart en
zijn gevolg en alle Tullepetaonen een hele leu-
tige Carnaval toe.

De burgemeester van Roosendaal en Nispen,
Mr. M.J.H. Marijnen.

^M BEELD VAN 'N 9P0RTIEVE DIRECTEUR:

Janneke Bijl BREDASEWEG - ROOSENDAAL - 01650 - 5 68 88

NAAIMACHINEHANDEL

WIL SLANGEN

NIEUWE MARKT 71, ROOSENDAAL, TEL. 3 42 39
   1   2   3   4   5   6   7   8   9